Registrace produktů dle EU/REACH

5. 9. 2017

Co je EU/REACH ?

Klíčové přístupy a postupy pro nakládání s chemickými látkami jsou klasifikace, hodnocení, balení a kontrola (omezování, povolování a sledování) chemických látek a zvláštní oblast prevence závažných havárií.

Nakládání s chemickými látkami v Evropě (Evropské unii) komplexně řeší chemická politika EU, která rovněž přispívá k omezení pohybu a vstupů toxických látek do životního prostředí. Stěžejním nástrojem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (tzv. nařízení o REACH). Druhým klíčovým předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP).

Oba výše uvedené předpisy platí přímo v právním řádu České republiky a jsou dostupné zde.

Rádi bychom tímto informovali zákazníky stávající i budoucí o registraci látek obsažených v námi dodávaných produktech. Datem 1. června 2018 vstoupí v platnost nařízení REACH, dle kterého musí být každá substance a látka řádně registrována. V tomto ohledu je jak firma Houghton, tak i Shell velmi důsledná. Časově, legislativně i finančně náročná registrace všech látek a substancí již proběhla nebo čeká na schválení.

Od 1.6.2018, kdy vejde výše uvedené nařízení v platnost, se firma INDUSTRY OIL, s.r.o. zavazuje, že všechny dodávané produkty splňí nařízení 1907/2006/ES REACH a budou tak řádně registrovány agenturou ECHA v souladu s platnou legislativou členských států EU a právního řádu České Republiky.

 

Společnost INDUSTRY OIL, s.r.o. není výrobcem ani dovozcem produktů z nečlenských států EU, nepodílí se tak přímo na registraci těchto produktů, ale garantuje jejich registraci jako distributor.

Všechna aktualizovaná dokumentace spojená s dodávanými produkty bude k dispozici před datem, kdy toto nařízení vstupuje v definitivní platnost. Tedy 1. června 2018.